Oferowane usługi

Oferowane usługi

Oferujemy usługi oparte na wiedzy i zdobytym doświadczeniu w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Branże, w których się specjalizujemy to produkcja, handel,nieruchomości, organizacje non-profit.

Badania sprawozdań finansowych

Badanie wykonujemy w celu uzyskania pewności czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego błędem lub oszustwem; zwiększa ono wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym

Badania dotacji

Badamy prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, zgodnie z wytycznymi zawartych w umowie dotacyjnej

Badania planów przekształcenia/ połączenia

Badamy dokumenty dotyczące zmiany formy prawnej jednostki lub jego połączenia w zakresie ich poprawności i rzetelności

Przegląd ksiąg pod względem rachunkowym i podatkowym

Przeprowadzamy określone procedury w odpowiedzi na potrzeby klienta. Faktyczne ustalenia przedstawiamy są w raporcie, nie zawierającym wniosku. Raport nie jest udostępniany publicznie – wgląd mają tylko strony, z którymi uzgodniono realizację procedur.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Na bazie analizy charakteru działalności jednostki oferujemy: • wsparcie w zakresie tworzenia polityki rachunkowości jednostki; • doradztwo w zakresie wyboru programu finansowo – księgowego, magazynowego, kadrowo – płacowego; • doradztwo w procesie rekrutacji pracowników lub wyboru biura rachunkowego; • analizę funkcjonowania przyjętych rozwiązań w zakresie rachunkowości, ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

Doradztwo podatkowe

Poszukujemy najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań w zakresie obowiązujących przepisów prawa, przeprowadzamy analizę przyjętych rozwiązań i wskazujemy ewentualne zagrożenia.

Audyt procesów w przedsiębiorstwie

Analizujemy prawidłowość przebiegu procesów gospodarczych w jednostce – ujawniamy luki w systemie kontroli wewnętrznej.

Sporządzanie business planów, analiz finansowych

Celem przeprowadzanej analizy jest dostarczenie informacji potrzebnej do oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Business plan pozwala na opisanie zaplanowanych działań w zakresie finansów

Sporządzanie wycen

Szacujemy wartości przedsiębiorstw lub ich poszczególnych części, na potrzeby wniesienia ich aportem, przejęć, sprzedaży, wykupu, umorzenia, ujęcia w bilansie, przeprowadzamy testy na utratę wartości sporządzane na potrzeby jednostki. Wyceny sporządzane są różnymi metodami – dochodową, majątkową, porównawczą – w zależności od przedmiotu wyceny i jej celu.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Pomagamy kierownictwu jednostki przygotować i przedstawić informacje finansowe w sposób zgodny z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami ...

Odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości.

© 2019 Agnieszka Hajduk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wby by blatni.pl

Close Menu